Webology

پنجشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٤

استناد به مجله وب شناسی

میزان استنادها به مقاله های یک مجله در شناساندن آن به جامعه علمی تأثیر زیادی دارد. هر چه میزان استنادها به یک مجله بالا رود، ضریب تأثیرگذاری آن بیشتر می شود. مجله وب شناسی با توجه به این که نوپا می باشد و هنوز زمان زیادی برای گسترش نیاز دارد، اما بعد از یک سال تا حدودی خوب عمل کرده است. به گونه ای که برخی از مقاله ها مانند مقاله پروفسور اسپینک تاکنون چهار بار در کنفرانس های بین المللی مورد استناد قرار گرفته است و داریوش علیمحمدی نیز با استناد به مقاله خود در مجله های نمایه شده توسط موسسه اطلاعات علمی آمریکا، راه مجله وب شناسی را به نمایه استنادی علوم و سایر پایگاه های اطلاعاتی مثل امرالد باز کردند که از ایشان سپاسگزاری می شود. البته برخی مقاله های دیگر نیز در مجله های مورد تأیید موسسه اطلاعات علمی مورد استناد قرار گرفته اند که هنوز وارد نمایه استنادی نشده اند. قابل توجه است که نخستین مقاله ای که برای داوری به مجله وب شناسی ارسال شد توسط داریوش بود. در واقع، داریوش نخستین نویسنده ایرانی بود که با این مجله همکاری نمود.

علیرضا نوروزی

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

مجله وب شناسی

گروه بحث دانش شناسی و اطلاع شناسی

راهنمای وبگاه های کتابداری و اطلاع رسانی ایران

راهنمای کتابداران و اطلاع رسانان ایرانی

فهرست دانشگاه های ایران

وب سنجی

مجله های الکترونیکی جهان

مجله های کتابداری دسترسی آزاد

مجله های کتابداری: الکترونیکیخانه
آرشيو
پست الكترونيك